·

Básníci jsou neuznávání zákonodárci světa.

Percy Bysshe Shelley

·

Blaho lidu ať je nejvyšším zákonem.

Marcus Tullius Cicero

·

Boj proti blbosti se řídí 3 termodynamickým zákonem. Nedá se vyhrát, prohrát, remizovat, ale nesmí se z boje odejít.

Miroslav Holub

·

Bránit se proti násilí násilím dovolují totiž všechny zákony a veškeré právo.

Orosius Paulus

·

Budoucnost podléhá bez výjimky zákonu příčiny a následku. Na budoucnosti proto nelze právě tak nic změnit jako na minulosti; i budoucnost je dána zákonem kauzality, je tedy už zde, jen ji ještě nevidíme a nemůžeme si na ni sáhnout.

Hermann Hesse

·

Být ovládán znamená být sledován, pod dohledem, špehován, veden, uzákoněn, reglementován, ohrazen, indoktrinován, přesvědčován, kontrolován, oceňován, odhadován, cenzurován, komandován lidmi, kteří nemají ani nárok, ani znalost, ani ctnost. Být ovládán znamená být při každém pohybu zaznemenán, zaprotokolován, zaregistrován, ohodnocen, orazítkován, změřen, oceněn, zdaněn, puncován, propuštěn, zmocněn, oznámkován, pokárán, zaneprázdněn, vyřazen, usměrněn, korigován. Pod záminkou veřejné užitečnosti a ve jménu obecného zájmu být využit, prozkoumán, odírán, vykořisťován, zmonopolizován, vydírán, vysáván, klamán, okrádán; a pak při sebemenším odporu, při prvním slovu stížnosti ohodnocen důtkou, pokutován, hanoben, urážen, pronásledován, vyplísněn, zbit, odzbrojen, svázán, uvězněn, zastřelen, bombardován, souzen, odsouzen, deportován, obětován, prodán, zrazen, a na vrchol všeho zneužit, napálen, pohaněn, zneuctěn. Taková je vláda, její spravedlnost, její morálka! Ó, lidská bytosti! Je možné, že po šedesát století jsi hnila v této odpornosti?

Pierre Joseph Proudhon

·

Chudoba je po všechen čas vlastní sestrou Řecka, statečnost je vlastnost získaná jako plod moudrosti a přísných zákonů, a tou se Řecko brání proti chudobě a tyranii.

Hérodotos

·

Čím horší je stát, tím více má zákonů.

Publius Cornelius Tacitus

·

Člověk nabývá vědomí své vlastní jsoucnosti tím, že uznává jsoucnost mimo sebe za sobě rovnou, za zákonitou.

Johann Wolfgang Goethe

·

Co jednou vstoupí do prostoru a času, musí se také podřídit zákonům prostoru a času.

Ludwig Feuerbach

·

Co nepřipouští přirozenost, to nestvrzuje žádný zákon.

Aulus Cornelius Celsus

·

Co nezakazuje zákon, to zakazuje stud.

Seneca

·

Co zmohou zákony tam, kde vládnou jen peníze?

Gaius Titus Petronius

·

Ctnostný člověk nežije ctnostně proto, že z toho má užitek, ale proto, že je to zákonem a životadárnou mízou jeho bytí.

Mahátma Gándhí

·

Dějiny by měly oslavovat u vladařů pouze umírněnost, moudrost, důslednost při zachovávání zákonů, snahu povznést stát, péči o blaho národů. Nejčastěji však slaví jen násilné činy, okrášlené honosnými jmény.

Jean Paul Marat

·

Demokracie je zákonnost, přísné dodržování zákonů jak mocenskými orgány a organizacemi, tak i všemi občany.

Michail Sergejevič Gorbačov

·

Demokracie má tři nepřátele. Za prvé náboženský fundamentalismus, který nepřipouští jiné než doslovné čtení posvátného textu. Druhým nepřítelem je nacionalismus, který podřizuje svobodu řeči mýtu o společném původu obyvatel státu. Třetím nepřítelem je expert, jehož názor se postupně stává jedinou zárukou legitimity zákonů. Tato redukce legitimnosti zákonů na názor experta ohrožuje dnes demokracii nejvíce.

Václav Bělohradský

·

Dennistonův zákon: poctivost se trestá sama.

Murphy

·

Dle zákona džungle trest uzavírá účet. V džungli nemá místo posuzování či zpochybňování trestu.

Joseph Rudyard Kipling

·

Dobré mravy zde znamenají více než dobré zákony jinde.

Publius Cornelius Tacitus

·

Dobré zákony vznikají ze špatných mravů.

Ambrosius Theodosius Macrobius

·

Druhý zákon Chisholmův: Když jde všechno dobře, v nejbližších chvílích se nutně něco stane.

Murphy

·

Dvě věci naplňují mou mysl vždy novým rostoucím podivem a úctou; hvězdná obloha nade mnou a mravní zákon ve mně.

Immanuel Kant

·

Dykstraův zákon: každý člověk je v očích toho druhého cvok.

Murphy

·

Evansův zákon: Jestliže zůstáváš klidný, zatímco ostatní ztrácení hlavu, je to neklamná známka toho, že jsi problém nepochopil.

Murphy

·

Hlavním zákonem tzv. demokracie se stalo počítati hlavy, ale nedbati mozků.

Stanislaw Jerzy Lec

·

Hluboké, často neuvážené úctě k starým zákonům, starým zvykům a starému náboženství děkujeme za všechno zlo na světě.

Georg Christoph Lichtenberg

·

Hudba není je jakýsi druh zábavy, nýbrž ztvárnění hudebních idejí hudebním básníkem, hudebním myslitelem. Tyto ideje musí odpovídat zákonům lidské logiky, jsou součástí toho, co člověk může vnímat, posuzovat a vyjadřovat.

Arnold Schönberg

·

Jak vychovat syna ke skutečné mravnosti? Způsobit, aby žil v obci s dobrými zákony.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

·

Jako všechny zákony světa, i pravda je stálé a neměnná.

Giordano Bruno

·

Jednej vždy tak, aby se maxima Tvé vůle mohla stát principem všeobecného zákonodárství.

Immanuel Kant

·

Jenningův zákon: Pravděpodobnost, že chleba spadne na zem namazanou stranou, je přímo úměrná ceně koberce.

Murphy

·

Jsou případy, že si musí člověk ze zákona vybírat.

John Ernst Steinbeck

·

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: čas.

Napoleon Bonaparte

·

K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost?

Quintus Flaccus Horatius

·

Kahnův zákon: efektivnost zasedání komise je nepřímo úměrná počtu účastníků a času strávenému rokováním.

Murphy

·

Kde soudí ten, kdo obviňuje, tam platí násilí, a nikoliv zákon.

Publilius Syrus

·

Kdo nezná zákony, připravuje se o potěšení je přestupovat.

Jean Genet

·

Kdyby na zemi vládla láska, nepotřebovali bychom žádné zákony.

Aristoteles

·

Kdyby v starozákonních dobách existovalo autorské právo, nemohlo by vzniknout ani křesťanství, ani islám.

Gabriel Laub

·

Kdybych byl diktátorem, zakázal bych zákonem půjčování knih.

William Saroyan

·

Kdybychom měli studovat všechny zákony, neměli bychom skoro žádný čas je překračovat.

Johann Wolfgang Goethe

·

Když jsou lidé čestní, zákony mají smysl, když jsou zkorumpovaní, zákony se porušují.

Benjamin Disraeli

·

Keď sa úprimne a dôkladne porovnávame s mravným zákonom, s jeho posvätnosťou a prísnosťou, musí z toho nevyhnutne plynúť opravdivá pokora. Avšak to, že sme schopní takéhoto vnútorného zákonodarstva, že fyzický človek sa cíti nútený uctiť si vo svojej vlastnej osobe morálneho človeka, ho zároveň povznáša a dáva mu to najvyššie sebaocenie ako pocit jeho vnútornej hodnoty, na základe ktorej nie je za žiadnu cenu podkupný a má nepomíňajúcu sa hodnotu, čo mu vštepuje úctu voči sebe samému.

Immanuel Kant

·

Král nad lidem, nad králem zákon stojí.

Jan Pravoslav Koubek

·

Láska by měla být vysoce výběrová. Až dosud se však lidé páří podle stejných zákonů jako zatoulaní psi.

Honoré De Balzac

·

Láska je instinkt, manželství zákon.

Guy De Maupassant

·

Láska je zákon našeho bytí, našeho druhu.

Mahátma Gándhí

·

Láska má své zákony rozvoje, své vzněty, stejně jako samotný život člověka. I ona má svá kouzelná jara, horká léta, nakonec podzim, který může být pro jedny teplým, zářivým a plodným, pro jiné sychravým, tlejícím a neužitečným.

Vissarion Grigorjevič Bělinskij

·

Láska nepodléhá žádným vesmírným zákonům, nýbrž čistě pozemským a je výsledkem volné konkurence mezi pohlavími.

Thomas Browne

·

Lewiho zákon: I když nakupuješ sebeobezřetněji, buď si jist, že to samé za chvíli uvidíš někde jinde za poloviční cenu.

Murphy

·

Lid má bojovat o zákon jako o hradbu.

Hérakleitos

·

Manželství je jediné nevolnictví, které zákon připouští.

John Stuart Mill

·

Manželství je jediné zákonem povolené nevolnictví.

John Stuart Mill

·

Manželství je jedinou zákonnou smlouvou, jež odstraňuje mezi stranami všechny zákony, chránící právě ten poměr, k němuž se vztahuje.

George Bernard Shaw

·

Manželství je spojení muže a ženy a spoluúčast v celém životě, sdílení božského i lidského zákona.

Herennius Modestinus

·

Matematika nepotřebuje indicie, ta má jasná pravidla, jo to opravdu záviděníhodná věda. Zákony myšlení takovou jasnost postrádají. Bohužel. Rozum poslal na elektrické křeslo vrahy, o kterých se později ukázalo, že byli nevinní.

Erich Von Däniken

·

Měl by být vydán zákon, že nudní řečníci budou povinni přednést svůj projev vstoje na jedné noze.

Gerhard Branstner

·

Meskimenův zákon: Nikdy není dost času na to, aby se to udělalo dobře. Ale vždycky je dost času na to, aby se to udělalo znovu.

Murphy

·

Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon: Jeden by ihned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal.

Seneca

·

Milenka, nezákonná láska, se chová opačně než manželka. Víceméně tuší, že v ní milenec zrazuje všechno, co má kolem sebe a co je mu podobné. Snaží se tedy, aby se co nejvíce odlišila.

Jean Dutourd

·

Moc, která drží města a lidi pohromadě, je čestné zachovávání zákonů.

Euripidés

·

Modlitba je prosba, aby byly přírodní zákony anulovány ve prospěch jediného žadatele, jenž sám přiznává, že toho není hoden.

Ambrose Gwinett Bierce

·

Morálka zná zákon tíže: špatný stoupá vzhůru, dobrý klesá níže.

Erich Kästner

·

Morálně praktický rozum v nás – vyslovuje následující nesmlouvavé veto: Nesmí být žádná válka, ani mezi jednotlivci v přirozeném stavu, ani mezi jednotlivými státy, které ač v nich vnitřně vládne zákon, žijí dosud v podmínkách bezzákonnosti ve vnějších vzájemných vztazích, neboť válka není způsobem, jímž by kdokoli mohl prosadit svá práva.

Immanuel Kant

·

Mravní zákon je všelidský a když platí jen pro některé, není mravný! Sociálnost a mravnost souvisejí.

Emanuel Rádl

·

Nadměrné štěstí se řídí týmiž zákony jako nadměrná bolest.

Honoré De Balzac

·

Náhoda je nevyhnutelný jev, způsobený činností nezměnitelných přírodních zákonů.

Ambrose Gwinett Bierce

·

Národ se stává slavným teprve tehdy, když se jeho zákonodárství začíná chýlit ke konci.

Jean Jacques Rousseau

·

Národ, jenž má vědomí důležitosti přirozeného jazyka pro vyšší svůj duchovní život, sám jej zavrhuje a jeho se zříká, páchá na sobě samovraždu a přerušuje tím věčné zákony Boží.

Pavel Josef Šafařík

·

Naše zákony jsou jako velký les, mnohému se v nich už cesta spletla; a čím hlouběji jsi do nich vlez, tím v nich méně rozhledu a světla.

Ladislav Quis

·

Nejslabší autority takřka zákonitě používají nejsilnějších slov.

Jan Procházka

·

Nejvyšším zákonem nechť je blaho lidu.

Marcus Tullius Cicero

·

Někdy zákony spí, nikdy však neumírají.

Neznámý autor

·

Nepřekročit zákon ve prospěch člověka opravdu velikého znamenalo by nerozumět duchu zákona.

Voltaire

·

Nepsaný zákon Národní americké společnosti pro výrobu robotů: Žádný zaměstnanec se nedopustí stejné chyby dvakrát. Hned po první je propuštěn.

Isaac Asimov

·

Nepsaným zákonem francouzské zdvořilosti je, že mrzutý obličej je urážlivý nemrav a nejtěžší překážka jakéhokoli úspěchu.

Richard Le Galliene

·

Nesmělost je nejen v rozporu s přirozeností milenců, ale odporuje samotným přírodním zákonům lásky.

Gustave Courbet

·

Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak pro život.

Honoré De Balzac

·

Nevěra je zákonitá, věrnost nepřirozená.

Archias

·

Neznalost zákona škodí a nikoho neomlouvá.

Neznámý autor

·

Nula není obyčejné nic. Je to nic opírající se o železný zákon své nezbytnosti.

Gabriel Laub

·

Občanská svoboda je omezena zákony v zájmu ostatních občanů. Svoboda není bezuzdnost. Je tím větší, čím více se řídí rozumem.

Baruch Spinoza

·

Osočování je hrozná věc. V zákonech však není zapsán žádný trest proti osočovatelům jako proti zlodějům, kteří kradou přátelství, statek nejcennější.

Hippiás z Elidy

·

Osud je opakem přírodního zákona. Přírodní zákon poznáváme a využíváme, osud ne.

Julian Tuwim

·

Panovník nebo úředník v okamžiku, kdy začne naslouchat svému srdci, stává se zrádcem. Ani svému rozumu nemá příliš důvěřovat; nesmí se řídit žádným jiným pravidlem než veřejným zájmem, tj. zákonem.

Jean Jacques Rousseau

·

Parkinsonův druhý zákon: Výdaje narůstají úměrně s příjmem.

Cyril Northcote Parkinson

·

Parkinsonův první zákon: Práce přibývá úměrně s tím, kolik času se na ni může vynaložit.

Cyril Northcote Parkinson

·

Parkinsonův třetí zákon: Narůstání přináší složitost a složitost přináší rozklad.

Cyril Northcote Parkinson

·

Plocha a objem jsou zákony veškerého života a veškeré krásy.

Auguste Rodin

·

Plzákův zákon oblíbenosti tchýně: “Oblíbenost tchýně roste se čtvercem vzdálenosti”.

Miroslav Plzák

·

Počítej se zákony, ale i s tím, že existují výjimky.

Joseph Rudyard Kipling

·

Pomoz kamarádovi v neštěstí. Nechtěj být lepší na úkor druhého. Nekecej a makej. Na dobrého člověka vzpomínej v dobrém. Není to moc. Ale tyhle zákony jsou neúprosné. A určují charakter lidí. A také vztahy mezi nimi.

Vasilij Markovič Šukšin

·

Poslanec Jičínský napsal v roce 1956: Socialistická zákonnost se veřejně hlásí k tomu, že poraženým buržoazním třídám vědomě odnímá občanská práva, aby jim znemožnila znovu převzít moc.

Payne

·

Poznat zákony, to neznamená pamatovat si jejich slova, ale poznat jejich sílu a moc.

Aulus Cornelius Celsus

·

Práce je zákonem našeho bytí, je živým principem, pomocí kterého lidé a národy jdou vpřed.

Samuel

·

Právě pro jednoduchost svých základních zákonů je morálka v praxi tak těžká.

Novalis

·

Právník je člověk vyškolený k obcházení zákona.

Ambrose Gwinett Bierce

·

Především zavazuji představitele národa a celou jeho družinu k pečlivému dodržování rasových zákonů a nemilosrdnému odporu proti světovému traviči všech národů, mezinárodnímu židostvu.

Adolf Hitler