·

Ať je to již víra náboženská, víra národní, politická nebo víra v krásu a v potřebnost nějakého díla, každá společenská víra obdivuhodně posiluje lásku.

André Maurois

·

Ateisté urážejí boha, anžto nevěří, že člověk byl stvořen k jeho podobě. Věřící ho urážejí tím, že v to věří.

Gabriel Laub

·

Ba, přísahámbůh, nedal bych tomu víry bez živého, jistého svědectví svých vlastních očí.

Quintus Flaccus Horatius

·

Básník může vážně věřit, že pomáhá napravovat svět. U satirika by byl takový nedostatek smyslu pro humor směšný.

Gabriel Laub

·

Bez víry ve své schopnosti a ve své síly nelze podniknout žádné dílo.

Naděžda Konstantinovna Krupská

·

Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům.

Eleanor Roosevelt

·

Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří.

Albert Einstein

·

Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek společná snášenlivost.

Jan Amos Komenský

·

Bůh, to je vlastně víra sama.

Alain-fournier

·

Být člověkem znamená, být věřícím. Být věřícím znamená, nebýt lhostejný. Nebýt lhostejný znamená, všímat si. Všímat si znamená, posvětit bytí.

Robert Fulghum

·

Chcete-li, aby vám lidé věřili, musíte učinit pravdu neuvěřitelnou.

Napoleon Bonaparte

·

Chyba je věřit všemu, chyby je nevěřit ničemu.

Seneca

·

Chyba je, když věříš každému, ale chyba je i to, když nevěříš nikomu.

Seneca

·

Chybou je, když věříš každému, ale chybou je i to, když nevěříš nikomu.

Seneca

·

Chytrý světec se snaží věřit v boha i v ráji.

Gabriel Laub

·

Člověk by skoro věřil, když tak vidí, jak tituly ztrácejí cenu, že je na světě více cti; tak jako klesá cena peněz, když je více zlata.

Georg Christoph Lichtenberg

·

Člověk je experimentující zvíře.

Osho

·

Člověk je jediným zvířetem, které se může nudit, pociťovat nespokojenost a cítit se vyhnaným z ráje.

Erich Fromm

·

Člověk je již tak zařízen, že nejvíce věří svému zraku, mnohem více než sluchu.

František Xaver Šalda

·

Člověk je provaz natažený mezi zvířetem a nadčlověkem – provaz nad propastí.

Friedrich Nietzsche

·

Člověk je tím, v co věří.

Anton Pavlovič Čechov

·

Člověk je to, v co věří.

Anton Pavlovič Čechov

·

Člověk je ušlechtilé zvíře.

Alain-fournier

·

Člověk je velmi smutné zvíře, které může milovat, i když před chvílí ještě po tom netoužilo.

Endre Ady

·

Člověk je zvíře, které není ničím samo o sobě, ale může být vším.

Georg Christoph Lichtenberg

·

Člověk je zvíře, které se denně polidšťuje.

Arnošt Lustig

·

Člověk je zvíře, vyjma mimořádné chvíle.

Hippolyte Adolphe Taine

·

Člověk k sobě bytostně potřebuje někoho, komu by věřil natolik, že by na něho mohl svádět své chyby.

Étienne Bonnot De Condillac

·

Člověk musí nejprve věřit, než může vidět výsledky své víry.

Neznámý autor

·

Člověk musí věřit, že lze pochopit nepochopitelné, jinak by o tom nezačal přemýšlet.

Johann Wolfgang Goethe

·

Člověk může věřit buď na násilí, nebo na ideu.

Jan Masaryk

·

Člověk může věřit vlastním silám, jen pokud si nic nepředstírá.

Pavlenko

·

Člověk není ani anděl ani hloupé zvíře. Neštěstí je, že se jím stává ve chvíli, kdy ze sebe začne dělat anděla.

Blaise Pascal

·

Člověk není ani anděl, ani zvíře, a je osudné, že z toho, kdo chce být andělem, stane se zvíře.

Blaise Pascal

·

Člověk není nikdy žárlivější, než když sám začíná v lásce ochabovat. Pak už nevěří tomu druhému, protože cítí, jak málo se dá věřit jemu samému.

Franz Grillparzer

·

Člověk oddaný své víře je pokorný a má pokorně přijímat i nespravedlivý trest.

Milan Kundera

·

Člověk ponižuje sebe sama na úroveň zvířete, miluje-li jen sebe.

Francois Fénelon

·

Člověk pozná jen maličký kousek jsoucna, ale každý věří, že objevil všechno.

Empedoklés

·

Člověk totiž věří tomu, co chce považovat za pravdivé. Protože nemá dost trpělivosti k objevování, zavrhuje věci nesnadné, dále věci střízlivé, jež jdou do větší hloubky, neboť je pověrčivý. Zamítá rovněž světlo zkušenosti, protože je pyšný a nadutý, aby se nezdálo, že v mysli prodlévá u věcí nepotřebných a pomíjejících, dále odmítá věci paradoxní, poněvadž podléhá běžnému mínění.

Francis Bacon

·

Člověk, který nežije v přírodě tak, jako v ní žije kámen nebo zvíře, nenapíše za celý život dva kloudné řádky.

Isaak Emmanuilovič Babel

·

Člověk, který věří v peklo, může věřit v cokoli…

George Bernard Shaw

·

Co chceme, tomu taky ochotně věříme a doufáme, že si i ostatní myslí, co si myslíme sami.

Gaius Julius Caesar

·

Co se říká, to není ani k uvěření, je to k nevíře.

·

Co si přejeme, tomu rádi věříme.

Neznámý autor

·

Dárkem, to mi věř, si získáš každého z bohů i lidí.

Publius Ovidius Naso

·

Dary, to můžeš mi věřit, ti získají lidi i bohy.

Publius Ovidius Naso

·

Dcera, to je něco jako druhá žena. Moje žena už zná všechny moje myšlenky, všechno, co říkám, ví, v co věřím, co umím i co neumí a co umět nikdy nebudu. A já zase vím všechno o své ženě – dopodrobna. Ale je tady najednou někdo, koho neznáte a kdo nezná vás, někdo, kdo vás má rád v nevinnosti své, a kdo je pro vás oba cizí. Kdosi nesmírně půvabný, kdo vám patří a přitom nepatří…

Ernest Hemingway

·

Dědičnost je to, na co věříme, když máme inteligentní dítě.

Charles Spencer Chaplin

·

Dědičnost je to, v co věříme, když máme inteligentní děti.

Charles Spencer Chaplin

·

Divé zvíře ukazuje svou povahu, spatří-li krev. Člověk, když uvidí peníze.

František Vymazal

·

Dluhy nejsou zlé, ale věřitelé.

František Vymazal

·

Dřív jsem nechápal, proč jsem nedostal odpověď na svou otázku, dnes nechápu, jak jsem mohl věřit, že se mohu ptát.

Franz Kafka

·

Duchaplnost nemůže se ovšem nikdy koupit, našetřit ale může se dojista. Kdyby to lidé věděli, nebylo by tolik závisti naproti sousedům duchem více vynikajícím a nebylo by tolik zvířeckosti. Závidět ducha jesť v pravdě zvířeckost.

Jan Neruda

·

Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.

Lev Nikolajevič Tolstoj

·

Hezká dívka si krutě zahrává s láskou. Zdá se jí zcela přirozené, že ji milují, a myslí, že má povinnosti jen k tomu, koho ona miluje, ochotně by věřila, že člověk, který ji miluje, je už tak dost šťastný. Na její omluvu musíme uznat, že ani zdaleka netuší, co to je láska, třebaže na ni myslí celý den.

Romain Rolland

·

Hledači pravdy nesmí odmítat nové, od-vážné aspekty jen proto, že se nehodí do schémat myšlení nebo víry.

Erich Von Däniken

·

Hloupý věří každému slovu, ale opatrný šetří kroku svého.

Šalamoun

·

I věřící nakupují za nekřesťanské ceny.

Zdeňka Ortová

·

Idealista je člověk, který věří, že musí věřit.

Gabriel Laub

·

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí které polovině.

George Bernard Shaw

·

Jak dobré je milovat a nevyčerpatelně věřit.

Romain Rolland

·

Jakmile je lidská mysl otřesena, má sklon věřit pověrám.

Publius Cornelius Tacitus

·

Je pošetilostí věřit, že válku je možno vybojovat rokováním nebo modlitbami.

Titus Livius

·

Je to víra v náš národ, která nás, malé lidi, učinila velikými, která nás chudé lidi, učinila bohatými, která nás, lidi kolísající, zbabělé a bojácné učinila statečnými a odvážnými. Tato víra dala nám bloudícím prohlédnout a spojila nás.

Adolf Hitler

·

Je to vždy tak, že kněz už dávno myslí na něco jiného, zatímco kostelník ještě věří v Boha.

Louis-ferdinand Céline

·

Je to zvířecí mrav, zotročovat sobě podobné.

Alexandr Nikolajevič Radiščev

·

Je třeba dokázat skutky to, čemu věříš srdcem.

Neznámý autor

·

Je třeba věřit v existenci štěstí, abychom byli šťastni.

Lev Nikolajevič Tolstoj

·

Jeden člověk, který v něco věří se vyrovná devadesátidevíti, kteří mají pouze zájem.

J.S Mill

·

Jenom tomu, čemu sami věříme, věří ostatní nám.

Karl Ferdinand Gutzkow

·

Jsem optimista, neboť věřím, že není tak zle, aby se lidem nemohla říkat pravda.

Gabriel Laub

·

Jsme-li zamilováni, pochybujeme často o tom, v co věříme nejvíce.

François de La Rochefoucauld

·

Každá víra je redukovatelná na zoufalou snahu po pevné půdě.

Ladislav Klíma

·

Každá víra ukazuje na vaši nevědomost, vaši slepotu, ale dává vám falešný dojem – jako kdybyste věděli.

Osho

·

Každé náboženství měří pevnost víry ochotou dříví na hranici.

Gabriel Laub

·

Kdo dluží jedno tele – je v kleštích věřitele. Kdo dluží množství žírných stád – může si v klidu hodovat.

·

Kdo jednou křivě přísahal, tomu se potom nedá věřit, i kdyby přísahal při vícero bozích.

Marcus Tullius Cicero

·

Kdo jednou stal se známým pro lest hanebnou, ač pravdu mluví, víc už víry nedojde.

Phaedrus

·

Kdo nic neví, musí věřit všemu.

Molière

·

Kdo nic neví, musí všemu věřit.

Jan Neruda

·

Kdo přestal žít iluzemi, ten už nemá srdce, neboť náš cit, ať už jej vyvolalo cokoli, je nemyslitelný bez volnějšího či užšího vztahu k bližnímu. Jak se ale máme pro něco nadchnout, když poznáme, jak je to ubohé a pomíjivé? Člověk ztratí svůj cit, jakmile svět, v němž jediném se srdce může rozpínat, nechá padnout závoj, jakmile člověk přestane věřit v síly duše.

Giacomo Leopardi

·

Kdo tvoří pro potomky, je optimista: věří, že jednou jeho dílo pochopí a vysvětlí mu je.

Gabriel Laub

·

Kdo v lásce věří na zázraky, ten je ztracen.

Erich Maria Remarque

·

Kdo věří, není nikdy sám.

Benedikt-XVI

·

Kdybych věřil na nesmrtelnost, bylo by jisté, že znám dost psů a jen velice málo lidí, kteří se dostanou do nebe.

#N/A

·

Když nás opouštějí neřesti, utěšujeme se vírou, že je opouštíme my.

François de La Rochefoucauld

·

Když o sobě pochybujete, nemůžete ze sebe vydat to nejlepší. Když v sebe nevěříte vy, kdo jiný ve vás má věřit?

M. Jackson

·

Když ranní svěžest vystřídá polední únava,

#N/A

·

Konečně vím, čím se liší člověk od zvířete – finančními starostmi.

Jules Renard

·

Kooperace: Víra hory přenáší. To je jisto. A věda je navrací zpět na jejich místo.

Světlík E

·

Láska je akt víry, a kdo je slabý ve víře, je slabý také v lásce.

Erich Fromm

·

Láska je překrásná věc. Ale, přátelé milí, proboha věřte mi, láska, na kterou se umírá, je láska přepjatá.

Romain Rolland

·

Láska je z poloviny kráter a z druhé poloviny koupel v rozvířené vroucí vodě.

Ernest Hemingway

·

Láska k dobru a víra v nesmrtelnost jsou nerozlučné.

Lev Nikolajevič Tolstoj

·

Láska posvěcuje to nezpůsobné zvíře v člověku, jemuž se říká sexus, na božství v něm.

Bernardino di siena

·

Lhářův trest nespočívá v tom, že mu nikdo nevěří, ale v tom, že sám není schopen někomu věřit.

George Bernard Shaw

·

Lidé dokážou uvěřit čemukoli, když tomu věřit chtějí, zvláště když mají po ruce důkazy, které si obratně sestrojili, aby obalamutili sami sebe.

Jean Dutourd

·

Lidé ochotně věří, že to co si přejí, je správné.

Gaius Julius Caesar

·

Lidé rádi mění pána, protože věří, že si polepší, a v této víře se chápou zbraní proti svému vládci, ale jsou zklamáni, protože se za čas přesvědčí, že si pohoršili.

Niccolo Machiavelli

·

Lidé rádi věří tomu, co si přejí.

Gaius Julius Caesar