·

Bez úplné spravedlnosti vůbec není možné vést stát.

Marcus Tullius Cicero

·

Bohové že jsou obrazem lidských vlastností? I bohyně spravedlnosti?

Gabriel Laub

·

Budiž učiněno zadost spravedlnosti, třeba by proto musil zahynouti svět!

Ferdinand I. Dobrotivý

·

Člověk je tedy jen přetvářka, lež a licoměrnost, o sobě i vůči ostatním. Nechce, aby mu drzí říkali pravdu; dává si pozor, aby ji druhým neříkal sám; a všechny tyto sklony, tak nesmiřitelné se spravedlností a rozumem, mají svůj přirozený kořen v jeho srdci.

Blaise Pascal

·

Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost je matematika humanity.

Tomáš Garrigue Masaryk

·

Hloupost a nespravedlnost mne popuzují k řevu. A řvu ve svém koutě na hromadu věcí, "do nichž mi nic není."

Gustave Flaubert

·

Hněv je špatný rádce; zavrhněte jej. Lítostivost je někdy ještě horší; zavrhněte ji. Ale nezavrhněte milosrdenství. Pamatujte jenom, že nejdůležitější je spravedlnost.

George Bernard Shaw

·

Jak mnoho nespravedlností a nepravostí se stává zvyklostmi.

Publius Terentius Afer

·

Je třeba, abys byl spravedlivý zadarmo a aby pro tebe žádná odměna za spravedlnost nebyla větší, než že jsi spravedlivý.

Seneca

·

Každý touží po tom, čeho se mu nedostává: ti nahoře po oblibě a ti dole po spravedlnosti.

François de La Rochefoucauld

·

Když stárneme, seznáváme, že pomsta je nejjistější formou spravedlnosti.

Jean de La Bruyere

·

Klep je surogát kritiky. Jeden klepař na deset pomluv stačí, kdyžto někdy ani deset kritik na jednu spravedlnost.

Jan Neruda

·

Láska ke spravedlnosti je u mnoha lidí jen obava, aby sami neutrpěli nespravedlnost.

François de La Rochefoucauld

·

Má-li být toto spravedlnost, půjdu domů a spálím své právnické knihy.

William Murray Mansfield

·

Máte statečné srdce a smysl pro spravedlnost. A to je právě to, co dělá člověka člověkem.

Karel May

·

Milovat své bližní jako sebe sama je spravedlnost. Ale milovat je více než sebe, to je pravá láska.

Oliver Goldsmith

·

Mládí se neodvažuje pohlédnout do zrcadla svědomí, když se vydává na cestu spravedlnosti, zatímco starý věk se v něm zhlíží – v tom tkví celý rozdíl mezi těmito dvěma údobími.

Honoré De Balzac

·

Moc trvá, když splňuje tři vlastnosti – spravedlnost, uspořádanost a práci pro lidi.

·

Moudrý má tři vlastnosti: že sám koná, co radí konati druhým, že nikdy nejedná proti spravedlnosti a že trpělivě snáší slabosti lidí kolem sebe.

John Ruskin

·

Muž duchy nesmí nikomu stranit, jeho říše je spravedlnost, která je vždy nadřazena každému rozpolcení.

Stefan Zweig

·

Na řeči mě fascinuje to množství výrazů pro věci, které neexistují. Třeba pravda, svoboda, spravedlnost.

Neznámý autor

·

Náklonnost nebo nenávist kreslí spravedlnost k nepoznání.

Blaise Pascal

·

Neexistuje něco jako nespravedlnost; vím, že žijeme naše životy, abychom se učili a bavili. Přitahujeme si k sobě problémy, abychom si na nich zkoušeli své síly… Kdybych neměl tyto problémy, měl bych jiné, které by představovaly stejnou výzvu.

#N/A

·

Není hrdinou ten, kdo není hrdinský ve spravedlnosti.

Zarathuštra

·

Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě.

#N/A

·

Nespravedlnost člověk nepozná, dokud není páchána na něm samotném.

Neznámý autor

·

Nespravedlnost působí nevyčíslitelné společenské škody.

Stefan Garzyňski

·

Nespravedlnost, kterou děláme, a ta, kterou sami trpíme, není vážená na týchž vahách.

Aisópos Ezop

·

Pamatuj si, že všude, kde nevládne spravedlnost, vládnou vášně úředníků, a lid změnil jen své okovy, nikoli svůj osud.

Maximilien de Robespierre

·

Peršané posílají chlapce do školy, aby se tam učil spravedlnosti – říkají, že to je cílem jejich vzdělávání, jako se u nás říká, že cílem je, aby se chlapci naučili číst a psát.

Xenofón

·

Pokud zanikne spravedlnost, není žádný důvod, aby lidé žili na Zemi.

Immanuel Kant

·

Povinnost soudce je konat spravedlnost, jeho zvykem je odkládat ji.

Jean de La Bruyere

·

Pozemská moc se Boží podobá, když spravedlnost mírněna je milostí.

William Shakespeare

·

Přestože by se bohatí lidé v ekonomice měli chovat podle racionálních teorií a usilovat pouze o maximalizaci zisku nečiní tak, ale někdy u nich převládne naprosto iracionální smysl pro spravedlnost, svědomí a soucit s chudými a slabými.

Logan Pearsall Smith

·

Přijatelnost hodnot závisí vždy na jejich úspěchu. Každý, kdo se snaží dosáhnout falešné vyváženosti, destabilizuje společnost. Rozsudky musejí být váženy jen z toho hlediska, jaký mají význam pro udržení spořádané společnosti. Nesčetné dávné civilizace ztroskotaly právě na útesech spravedlnosti pro všechny. Taková pošetilost ničí přirozenou hierarchii, která je mnohem důležitější. Každý jedinec nabývá na významu jen ve vztahu k celé společnosti. Když společnost nebude uspořádána v logických krocích, nikdo v ní nemůže najít své místo – ani ten nejnižší, ani ten nejvyšší.

Frank Patrick Herbert

·

Provinilce káráme víc z holedbavosti než ze spravedlnosti – nechceme je napravit, nýbrž ukázat, jak jsme sami bezúhonní.

François de La Rochefoucauld

·

Prozíravost a spravedlnost mi říkají, že v elektřině a páře je více lásky k člověku nežli v panictví a vegetariánství.

Anton Pavlovič Čechov

·

Smysl pro spravedlnost bývá jen obava, abychom nepřišli o to, co nám patří.

François de La Rochefoucauld

·

Spravedlnost – ochránce poctivých, karatelka provinilých, strážkyně obecné veřejnosti.

Neznámý autor

·

Spravedlnost a láska byly původně sestrami. Za dnešní civilizace nejsou už ani vzdálené příbuzné.

Jacob wasser

·

Spravedlnost a moc musí být jedno, aby se spravedlnost stala mocí a moc spravedlností.

Blaise Pascal

·

Spravedlnost bez moci je bezbranná, moc bez spravedlonosti je tyranie.

Blaise Pascal

·

Spravedlnost bez síly a síla bez spravedlnosti je strašné neštěstí.

Joseph Joubert

·

Spravedlnost hledí, aby každému bylo dáno, co mu patří.

Marcus Tullius Cicero

·

Spravedlnost je konati, co je třeba, nespravedlnost je nekonati, co je třeba, ale odkládati to.

Démokritos

·

Spravedlnost je lidská záležitost. Nepotřebuji žádného boha, aby mne o ní poučoval.

Jean Paul Sartre

·

Spravedlnost je pevná a trvalá vůle přiznávat každému, co mu právem náleží.

Domitius Ulpianus

·

Spravedlnost je trvalá vůle dávat každému co mu patří.

Ulpianus Domitius

·

Spravedlnost je vlak, který má, bohužel, vždycky zpoždění.

Marina Ivanovna Cvetajevová

·

Spravedlnost je vlastností mužů, laskavost vlastností žen.

Arthur Schopenhauer

·

Spravedlnost nesklání hlavu před žádnou důstojností a na soudě je jediným králem ten, kdo může uplatnit silnější argumenty.

Héliodóros z Emessy

·

To, co vytýkám křesťanství, je skutečnost, že se stalo doktrínou nespravedlnosti.

Albert Camus

·

Už jsme se nějak smířili s tím, že je spravedlnost slepá. Mnohdy to ale vypadá, že ona je navíc i hluchá.

Lech Przeczek

·

Velký člověk je povznesen nad urážku, nespravedlnost, bolest i posměch, a byl by vlastně nezranitelný, kdyby netrpěl soucitem.

Jean de La Bruyere

·

Vláda založená na nespravedlnosti nemá nikdy dlouhé trvání.

Seneca

·

Vládce je stín boha na zemi, přijde k němu, kdo hledá spravedlnost.

Ali Muhammad

·

Všechno přispívá k tomu, aby člověk, který byl povznesen vládnout jiným, byl zbaven rozumu a smyslu pro spravedlnost.

Jean Jacques Rousseau

·

Vždyť ostatně nic, co nutí k výlučnosti, není správné. Osamocená krása končí ve šklebu, holá spravedlnost nakonec začne utlačovat.

Albert Camus

·

Žádná moc bez armády, žádná armáda bez peněz, žádné peníze bez daní, žádné daně bez prosperity a žádná prosperita bez spravedlnosti.

Chammurapi