·

Aby nás Pánbůh při zdravém rozumu zachovati ráčil.

Václav Vladivoj Tomek

·

Ač průtah vyvolává nevoli, vede k moudrosti.

Publilius Syrus

·

Aforismus se nesnaží učinit hlupáky moudrými, ale přinutit bystré k přemýšlení.

#N/A

·

Astronomie je asi věda, ve které bylo nejméně věcí objeveno náhodně, v níž  se lidský rozum zjevuje v celé své velikosti a kde člověk může nejlépe poznat, jak je malý.

Georg Christoph Lichtenberg

·

Ať platí víc jasný rozum než obecné mínění.

Marcus Tullius Cicero

·

Blahoslavená voda rozumu nekalí.

František Ladislav Čelakovský

·

Bláhovec vlastní přednosti vynáší na povrch, moudrý je skrývá uvnitř – v nedohlednu. Sláma na vodě plave, když ji tam někdo vrh, drahokam rychle ponoří se ke dnu.

#N/A

·

Blbnutí je pro moudrého ten nejlevnější druh rekreace.

Tvejn

·

Bohaté zkušenosti mají za následek chytrost, mnoho vědění moudrost.

Thomas Hobbes

·

Bože, dej mi klid, abych přijímal věci, které změnit nemohu, odvahu, abych měnil věci, které měnit mohu, a moudrost, abych je uměl od sebe odlišit.

Arthur Miller

·

Bozi rozum vštěpují nám lidem, nejdražší náš majetek.

Sofoklés

·

Buď moudřejší než ostatní, můžeš-li, ale neříkej jim to!

Philip Dormer Stanhope Chesterfield

·

Buď rozum nebo láska – nikdy ne obojí.

Alfred Tennyson

·

Bůh byl mou prvou myšlenkou, rozum druhou, člověk mou třetí a poslední.

Ludwig Feuerbach

·

Bůh dovede žertovat a mást. To ďábel je slavnostně vážný, ďábel je logický. Uspává naši nedůvěru všemi kličkami rozumu.

Jean Dutourd

·

Bůh sám nemůže být bez moudrých lidí.

Martin Luther

·

Být moudrý je mezi přáteli netaktní.

Wieslaw Leon Brudzinski

·

Cabirolův poznatek: Moudrého člověka potěší, když odhalí pravdu; hloupého potěší, když odhalí podlost.

Murphy

·

Čas léčí rány, které nemůže vyléčit rozum.

Seneca

·

Časně jít spát a časně vstávat, a budeš bohat, moudrý a zdráv.

Benjamin Franklin

·

Často uzavřou dva idioti sňatek z rozumu.

Wieslaw Leon Brudzinski

·

Četba je doslova rozhovor s lidmi mnohem moudřejšími a zajímavějšími, než jsou ti, s nimiž se můžeme seznamovat kolem sebe.

John Ruskin

·

Chce-li být herečka úspěšná, musí mít tvář Venuše, rozum Minervy, půvab Terpsichory, paměť jako Macaulay, postavu jako Juno a kůži jako nosorožec.

Ethel Barrymoore

·

Chceš-li být rozumný, nauč se rozumně se tázati, pozorně naslouchati, klidně odpovídati, a když nemáš co říci, přestaň mluviti.

#N/A

·

Chtít vždy a nade všechny vyniknout rozumem je holý nerozum.

François de La Rochefoucauld

·

Cílem vědy není otvírat dveře nekonečné moudrosti, nýbrž vytknout meze nekonečnému omylu.

#N/A

·

Čím je člověk rozumnější a lepší, tím více dobra v lidech pozoruje.

Blaise Pascal

·

Čím moudřejší je člověk, tím méně má potřeb.

Diogenés Ze Sinópy

·

Čím více knih, tím méně moudrosti. Čím více souloží, tím méně dětí.

Jean Jacques Rousseau

·

Činorodý rozum překoná téměř všechny obtíže.

Flavius Marcianus

·

Činy moudrých lidí diktuje rozum, méně moudrých zkušenost, nevědoucích nutnost, činy zvířat příroda.

Marcus Tullius Cicero

·

Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum.

Tomáš Garrigue Masaryk

·

Cit se ve mně probudil dříve než myšlenka. Nic jsem nechápal rozumem, všechno jsem cítil.

Ludwig Van Beethoven

·

Člověk by se nikdy neměl stydět přiznat, že byl v neprávu, což je jen jinými slovy prohlášení, že dnes je moudřejší, než byl včera.

Anatole France

·

Člověk je spíš rozumující než rozumný živočich.

William Hamilton

·

Člověk je tak zdokonalitelný, že se může stát bláznem z rozumu.

Georg Christoph Lichtenberg

·

Člověk má rozum, aby rozeznával, a vůli, aby volil, cokoli je kde dobrého nebo zlého.

Jan Amos Komenský

·

Člověk může ztratit rozum více či méně normálním způsobem.

Carl Gustav Jung

·

Člověk najde svou moudrost, jen když se setká s hloupostí jiných.

#N/A

·

Člověk naprosto nejedná podle rozumu, který tvoří jeho podstatu.

Blaise Pascal

·

Člověk nemusí být moudřejší než celý národ.

Honoré De Balzac

·

Člověk není k stáru moudřejší, je jen opatrnější.

Ernest Hemingway

·

Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí.

#N/A

·

Člověk není s ničím na světě spokojen vyjma svého rozumu. Čím měně ho má, tím je spokojenější.

#N/A

·

Člověk nepředává lidské dědictví tím, že se dá slyšet, ale tím, že se zachová při zdravém rozumu.

George Orwell

·

Člověk upřímný a opravdu rozumný nikdy unáhleně neodsuzuje.

Henry Fielding

·

Člověk, jak stárne, tak zjistí, že od jistého věku se musí vyhýbat blbcům – je to důsledek toho, že ztrácí fyzické síly a nabývá rozumu. V tomhle věku totiž člověk ví, že blbec je nebezpečnej, že ti může vypíchnout oko, bodnout nožem atd.

Pavel Landovský

·

Člověk, jenž píše knihy, si myslí, že je moudřejší a vtipnější než ostatní lidstvo. Předpokládá, že může poučovat a bavit.

Samuel Johnson

·

Člověk, který je málo vzdělaný, roste jako vůl. Roste jeho maso, nikoliv rozum.

·

Člověk, který poslouchá rozum, je ztracen. Rozum zotročí všechny, jejichž mysl není dost silná na to, aby ho potlačila.

George Bernard Shaw

·

Člověk, který své city podřizuje rozumu, musí být nutně pyšný.

Jean Dutourd

·

Co je platná většina, když nemá rozum.

Andrej Frycz-modrzewski

·

Co je rozumné, to je skutečné, co je skutečné, to je rozumné.

#N/A

·

Co nemůže vyléčit rozum, často vyléčí čas.

Seneca

·

Co se rozumí samo sebou, to se obyčejně nejdůkladněji zapomene a jen velmi zřídka udělá.

Christian Morgenstern

·

Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.

Konfucius

·

Cynická lidová moudrost tvrdí, že láska je slepá. Ve skutečnosti jsou slepí ti, kdo nemilují a tudíž nevědí, jak hezký a láskyhodný je svět.

Aldous Leonard Huxley

·

Dej nám, Bože, tři dary: smělost, vyrovnanost, rozum. Smělost na to, abychom změnili věci, které se změnit dají. Vyrovnanost na to, abychom se dokázali smířit s tím, co změnit nelze. A rozum na to, abychom mezi těmi věcmi dokázali rozlišovat.

Reinhold Niebuhr

·

Dějiny studujeme proto, abychom rozuměli dobám minulým lépe, než ti, kdo v nich žili.

František Vymazal

·

Devět desetin moudrosti je – být moudrý včas!

Marcus Tullius Cicero

·

Dialektika života učí, že není vždy rozumné jednat rozumně. To ale není omluva pro hloupost.

Gabriel Laub

·

Diletantismus je rakovina nejen rozumová, ale i mravní, má špatný vliv na charakter.

Tomáš Garrigue Masaryk

·

Dlouhá chvíle je počátkem vší moudrosti.

Erich Von Däniken

·

Do života je třeba mít připravený rozum, nebo provaz.

Démokritos

·

Dobře mluvit může jen ten, kdo věci důkladně rozumí.

Marcus Tullius Cicero

·

Domnívám se, že si fantazie lidská nedovede představit nic tak ztřeštěného, pro co by nebylo příkladu ve skutečném životě a co by tudíž náš rozum nedovedl podepřít a obhájit.

Michel De Montaigne

·

Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.

Christian Morgenstern

·

Doopravdy mělcí lidé jsou ti, kteří milují jen jednou v životě. Čemu říkají stálost a věrnost, tomu já říkám buď otupělost získaná zvykem, nebo nedostatek obrazotvornosti. Věrnost je pro citový život tím, čím je důslednost pro život rozumný – prostě přiznání neúspěchů.

Oscar Wilde

·

Dovedně a v pravý čas bláznem se tvářit – toť nejvyšší moudrost.

Erasmus Rotterdamský

·

Dům a statek jest dědictví po rodičích, ale od Hospodina manželka rozumná.

Šalamoun

·

Emoce vedou k jednání, zatímco rozum k závěrům.

Karl Weick

·

Empatie je ochota naladit se na pocity ostatních lidí, všímat si jejich nevyslovených přání a rozumět jejich potřebám.

Thérese Jacobs-stewartová

·

Existují zázrační psi, kteří rozumějí lidské řeči. I lidé by jí rozuměli, kdyby se naučili naslouchat.

Oiva Paloheimo

·

Fantazie nevede k šílenství. Co vskutku k šílenství vede, je rozum.

Gilbert Keith Chesterton

·

Fantazie opuštěná rozumem plodí nemožné stvůry. Spojená s ním je matkou všech umění a zdrojem jejich zázraků.

Francisco De Goya

·

Hlava lysá je dozrálé ovoce rozumu.

Synesius Kyrénský

·

Hleď si udržet jasnou hlavu za všech okolností, když má člověk rozum, má si ho vážit a ne ho zahazovat pro pokleslost nervů.

Karel Poláček

·

Hledá-li člověk moudrost, je rozumný, myslí-li však, že ji našel, je blázen.

Albitis

·

Hloupost je srozumitelnější než rozum; proto v politice snadněji dochází zájmu a platnosti.

Josef Čapek

·

Hloupost je stále přichystána být moudrý.

Nicolas Boileau-despréaux

·

Hloupost je stručná a bez lsti, kdežto rozum se vykrucuje, rozum je podlec; hloupost je přímá a poctivá.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

·

Hluboká moudrost vyrůstá ze silných pochybností.

·

Hlupáci často říkají moudré věci. Jen ne tehdy, když si to myslí.

Gabriel Laub

·

Hlupák tvrdí. Arcihlupák navíc prokládá svá tvrzení častým hodnocením. Moudrý člověk je plný pochybností.

David Gruber

·

Hruď přeplněná srdcem je ozdobou lidství, nikoliv hlava naplněná rozumem.

Benito Pérez Galdós

·

Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti.

Ludwig Van Beethoven

·

I kdybychom snad mohli být učení učeností druhého, moudrými můžeme být jen moudrostí vlastní.

Michel De Montaigne

·

I když máme více rozumu než ženy, ony mají určitě více instinktu než my.

Denis Diderot

·

I moudrý se miluje, ale nikdy se nelituje.

Sto Ambrogio

·

I moudrý se stane hloupým, když na sobě přestane pracovat.

Orison Swett Marden

·

I nejvzdálenějšího cíle může dosáhnout ten, kdo doufá rozumně.

#N/A

·

I v soupeření mudrců musí zvítězit méně moudrý. Pro mudrce je to ovšem útěcha.

Gabriel Laub

·

Inteligentní člověk ví, kdy a kde má přestat být rozumný.

Jean Tétreau

·

Já jsem pro to, přátelé, abychom se napili. Je nesporné, že víno zavlažuje duši a přitom uspává každé trápení, tak jako mandragora uspává lidi, a probouzí veselou náladu, tak jako olej oživuje oheň … Když do sebe budeme lít víno v jednom kuse jako do sudu, budou brzy vratké tělo i rozum … Kdežto když nám ho budou číšníci podávat často, ale v malých pohárcích jako rosičku … stoupne nám sice také do hlavy, ale nebude to žádné násilí, spíš takové povzbuzování, které nás přivede do povznesené nálady.

Sókratés