Marcus Tullius Cicero citáty

Ať platí víc jasný rozum než obecné mínění.

HODNOCENÍ (-9): 

Bez přátelství není pravého života - bez přátelství je život nicotný.

HODNOCENÍ (-7): 

Bez úplné spravedlnosti vůbec není možné vést stát.

HODNOCENÍ (-12): 

Blaho lidu ať je nejvyšším zákonem.

HODNOCENÍ (-10): 

Být sám a bez přátel znamená vést život plný nebezpečí a strachu.

HODNOCENÍ (-11): 

Často bývá člověk sám sobě největším nepřítelem.

HODNOCENÍ (-5): 

Často nemá člověk většího nepřítele než sebe samého.

HODNOCENÍ (-14): 

Činy moudrých lidí diktuje rozum, méně moudrých zkušenost, nevědoucích nutnost, činy zvířat příroda.

HODNOCENÍ (-7): 

Člověk má největšího nepřítele sám v sobě.

HODNOCENÍ (-12): 

Ctnost sama plodí a udržuje přátelství a není přátelství bez ctnosti.

HODNOCENÍ (-6): 

Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.

HODNOCENÍ (-11): 

Devět desetin moudrosti je - být moudrý včas!

HODNOCENÍ (-9): 

Dobře mluvit může jen ten, kdo věci důkladně rozumí.

HODNOCENÍ (-7): 

Dokonalý vojevůdce musí mít tyto čtyři vlastnosti: znalost vojenských záležitostí, statečnost, autoritu a štěstí.

HODNOCENÍ (-9): 

Dum spiro, spero ... - Dokud dýchám, doufám.... Heslo zajatých anglických zpravodajců za II.světové války.

HODNOCENÍ (-8): 

Existují tři druhy bohatství: největší ducha, druhé těla a třetí to vnější.

HODNOCENÍ (-8): 

Historie je svědectvím času, světlo pravdy, život paměti, učitelka života, zvěstovatelka dávných dob.

HODNOCENÍ (-9): 

Historie je učitelkou života.

HODNOCENÍ (-10): 

Humor a vtip jsou příjemné a často mimořádně užitečné.

HODNOCENÍ (-8): 

Jarní čas nám představuje mládí, naznačuje nám plody, které můžeme od budoucnosti očekávat. Další období jsou přizpůsobena k žatvě a ke sklizni ovoce. Plody stáří, jak jsem již často řekl, tvoří bohaté vzpomínky a všechno dobré, co jsme dřív zakusili. Všechno pak, co se děje podle přírody, musíme pokládat za dobré a užitečné.

HODNOCENÍ (-10): 

Je lepší bezpráví trpět než páchat.

HODNOCENÍ (-6): 

Je nutné dbát na to, aby se přátelství nezměnilo v hluboké nepřátelství.

HODNOCENÍ (-9): 

Je více stupňů lidského společenství. Prvním společenským svazkem je manželství.

HODNOCENÍ (-10): 

Jeden dobrý přítel je dražší než sto příbuzných.

HODNOCENÍ (-7): 

Jenom moudrému se stane, že dělá všechno rád.

HODNOCENÍ (-8): 

Jest potřebí moudrost nejen si získávati, nýbrž také ji užívati.

HODNOCENÍ (-11): 

Jestliže vážnější nemoci těla dovedou překazit příjemnost života, tím spíše ji musí překazit nemoci duše, k nimž patří touha po bohatství, slávě, panování, po rozkoších těla, návaly sklíčenosti, omrzelosti a zármutku, které hlodají v duši a moří ji starostmi.

HODNOCENÍ (-9): 

Každý chce dosáhnout stáří, a kdo ho dosáhl, v pošetilé nestálosti si na ně stěžuje.

HODNOCENÍ (-8): 

Každý se musí spokojit s takovou délkou života, jaká je mu přisouzena.

HODNOCENÍ (-9): 

Kdo by měl rád to nestoudné a drzé mládí?

HODNOCENÍ (-8): 

Kdo byl nepřítelem svých bližních, je nepřítelem všech.

HODNOCENÍ (-9): 

Kdo jednou křivě přísahal, tomu se potom nedá věřit, i kdyby přísahal při vícero bozích.

HODNOCENÍ (-11): 

Kdybych mohl volit, dal bych přednost tiché moudrosti před upovídanou hloupostí.

HODNOCENÍ (-8): 

Ke zlu nejvíce ponouká naděje na beztrestnost.

HODNOCENÍ (-10): 

Kolik otroků, tolik nepřátel.

HODNOCENÍ (-7): 

Lehkomyslnost je zřejmě vlastní mládí, rozvážnost stáří.

HODNOCENÍ (-8): 

Lenost je strach před nadcházející prací. Mnohem více lidí zahynulo přičiněním lidí než jakoukoli jinou pohromou.

HODNOCENÍ (-8): 

Lenost je strach před očekávanou prací.

HODNOCENÍ (-9): 

Lenost je strach před předpokládanou prací.

HODNOCENÍ (-8): 

Lidé se nepřiblíží bohům ničím jiným, než když se snaží udělat šťastnými jiné.

HODNOCENÍ (-8): 

Lidé, kteří bývali předem laskaví, se náhle změní, když dosáhli nějaké vyšší moci vojenské nebo úřední, když nabyli štěstí blahobytu, jako potom pohrdají starými přátelskými styky a navazují nové.

HODNOCENÍ (-10): 

Lidská povaha se mění buďto po nějakém neštěstí nebo pod tíhou přibývajících let.

HODNOCENÍ (-10): 

Milovat není nic jiného než věnovat přátelství právě tomu, koho máš rád, aniž vyhledáváš jakoukoliv potřebu nebo prospěch. Výhody totiž vykvetou z přátelství samy od sebe, i když jsi je tam sám nevyhledával.

HODNOCENÍ (-11): 

Mír je svoboda, založená na uznání práv každého člověka.

HODNOCENÍ (-20): 

Mír se sjednává vítězstvím a nikoliv ujednáním.

HODNOCENÍ (-9): 

Mír to je svoboda a klid.

HODNOCENÍ (-20): 

Moudrost je poznání věčných pravd, upotřebitelných v životě.

HODNOCENÍ (-8): 

Nehněvat se, to prozrazuje někdy spíš duševní netečnost než vážnou povahu, avšak držet na uzdě své city a svůj jazyk, když jsi rozhněván, nebo i mlčet a mít ve své moci svá duševní hnutí a své rozrušení, to svědčí o nevšedních schopnostech, když už ne o dokonalé moudrosti.

HODNOCENÍ (-5): 

Nejmilejší je to přátelství, které vzešlo z podobností povah.

HODNOCENÍ (-7): 

Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost.

HODNOCENÍ (-11): 

Nejvíce obdivujeme toho, koho peníze nechávají lhostejným.

HODNOCENÍ (-5): 

Nejvyšším zákonem nechť je blaho lidu.

HODNOCENÍ (-8): 

Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho, kdo se bojí nás.

HODNOCENÍ (-11): 

Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také uplatňovat.

HODNOCENÍ (-6): 

Nenávist je zastaralý hněv.

HODNOCENÍ (-8): 

Nenávist je zastydlý hněv.

HODNOCENÍ (-8): 

Nenávist, vyvolanou správným konáním, jsem nikdy nepovažoval za nenávist, ale za slávu.

HODNOCENÍ (-6): 

Není nic nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.

HODNOCENÍ (-8): 

Není příjemnější místo než domácí křeslo.

HODNOCENÍ (-7): 

Není smrtelníka, jehož by se nedotkla bolest a nemoc.

HODNOCENÍ (-10): 

Není žádné přátelství, když jeden nechce slyšet pravdu a druhý je připraven lhát.

HODNOCENÍ (-6): 

Nepřítel je uvnitř hradeb; musíme se utkat se svou vlastní rozmařilostí, se svou vlastní hloupostí, se svou vlastní zločinností.

HODNOCENÍ (-9): 

Nespravedlivý mír je pořád ještě lepší než spravedlivá válka.

HODNOCENÍ (-12): 

Nesprávné jsou ty války, ktré se podnikají bez příčiny.

HODNOCENÍ (-9): 

Neznalí lidé mohou být snadno donuceni k tomu, aby věřili.

HODNOCENÍ (-10): 

Nic není tak svaté, aby se to nedalo penězi zneuctít, nic tak opevněné, aby se nedalo penězi dobýt.

HODNOCENÍ (-9): 

Nikdo není moudrý, kdo není také statečný.

HODNOCENÍ (-8): 

Ó, šťastný smrtelník jemuž nikdy nechyběl humor.

HODNOCENÍ (-11): 

Občanské právo se nemůže ani ohýbat přízní, ani drtit mocí, ani narušovat penězi.

HODNOCENÍ (-6): 

Osud je vládcem lidských věcí.

HODNOCENÍ (-6): 

Podněty, povzbuzující nás k učení a poznání, jsou ve věcech samých, kterým se učíme a které poznáváme.

HODNOCENÍ (-7): 

Podstatou rovnosti je spravedlnost.

HODNOCENÍ (-11): 

Poutem společnosti je rozum a řeč.

HODNOCENÍ (-8): 

Povaha člověka je jeho osudem.

HODNOCENÍ (-10): 

Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje jeho třpyt, naše neštěstí pak činí snesitelnějším, poněvadž je sdílí spolu s námi.

HODNOCENÍ (-8): 

Přátelství je možné jenom mezi dobrými lidmi.

HODNOCENÍ (-7): 

Přátelství je úplná shoda ve všech bož-ských a lidských věcech, spojená s pochybností a láskyplnou úctou.

HODNOCENÍ (-8): 

Přátelství má větší cenu než příbuzenstvo.

HODNOCENÍ (-10): 

Přátelství může být jedině mezi dobrými lidmi.

HODNOCENÍ (-7): 

Přátelství může být jen mezi dobrými lidmi.

HODNOCENÍ (-8): 

Přátelství může trvat jedině mezi dobrými lidmi.

HODNOCENÍ (-7): 

Přátelství se má spíše pozvolna rozvazovat, než trhat.

HODNOCENÍ (-8): 

Přátelství se má všeobecně posuzovat teprve tehdy, když se ustálí charakter i věk.

HODNOCENÍ (-5): 

Praxe je nejlepší učitelka.

HODNOCENÍ (-12): 

Prchlivost je nepřítelem rozvahy.

HODNOCENÍ (-5): 

Přesycenost životem přináší s sebou čas zralý pro smrt.

HODNOCENÍ (-10): 

Při navazování přátelství pečlivě přihlížejme k tomu, abychom nezačali milovat člověka, kterého bychom jednou mohli nenávidět.

HODNOCENÍ (-10): 

Při velkých výkonech nezáleží na tělesné síle, obratnosti nebo rychlosti, ale na rozvaze, vážnosti a správných názorech, a to jsou přednosti, o které stáří nejen není ochuzováno, ale které mu dokonce přibývají.

HODNOCENÍ (-7): 

Při žertování nikoho neurážejme. Raději nevyprávět vtip, který považujeme za zdařilý, než ztratit přítele.

HODNOCENÍ (-8): 

Příjemná je chvála vycházející od těch, kteří sami ve chvále žili.

HODNOCENÍ (-9): 

Příroda spojila muže a ženy manželskými svazky.

HODNOCENÍ (-8): 

Přítel je jako druhé já.

HODNOCENÍ (-8): 

Pro milujícího není nic obtížné.

HODNOCENÍ (-8): 

Projevem pravé moudrosti je přiznat si, že něco nevíme, když to nevíme.

HODNOCENÍ (-8): 

Prostá je cesta pravdy.

HODNOCENÍ (-9): 

Prostopášné a bezuzdé mládí odevzdá stáří vysílené tělo.

HODNOCENÍ (-10): 

Proti stáří je třeba bojovat jako proti nemocem.

HODNOCENÍ (-8): 

Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl všechno.

HODNOCENÍ (-12): 

Provinění nelze omluvit tím, že ses provinil kvůli příteli.

HODNOCENÍ (-9): 

Raději chci být zdravý než bohatý.

HODNOCENÍ (-9): 

Raději chci být zdravý, než bohatý.

HODNOCENÍ (-7): 

Řeč totiž obyčejně prozrazuje mravy a odkrývá tajemství duše.

HODNOCENÍ (-8): 

Rozkoš se nesnáší s ctností.

HODNOCENÍ (-7): 

Rozmařilost je vskutku v každém věku ohavná, ale ve stáří je nejodpornější.

HODNOCENÍ (-7): 

Rozum je jako světlo a záře života.

HODNOCENÍ (-9): 

Rozvaha, správné a rozumné jednání, schopnost radit, to vše mají staří lidé. Těch kdyby nebylo, nebylo by vůbec státních útvarů.

HODNOCENÍ (-7): 

Síla poctivosti je tak veliká, že si jí vážíme i u těch, které jsme nikdy neviděli, a dokonce - což je ještě důležitější - i u nepřítele.

HODNOCENÍ (-6): 

Síla stáří a zvyku je nesmírná.

HODNOCENÍ (-7): 

Skutečná přátelství jsou věčná.

HODNOCENÍ (-5): 

Skutečný rozum bude u mne platit víc než mínění luzy.

HODNOCENÍ (-7): 

Smrt buď naše duše ukončuje nadobro, a pak jí vůbec nedbáme, nebo si ji dokonce musíme přát, uvede-li naši duši někam, kde bude žít věčně.

HODNOCENÍ (-9): 

Smrt je hrozná pro ty, jimž všechno končí s životem, ne však pro ty, jejichž sláva je nesmrtelná.

HODNOCENÍ (-10): 

Smrt je ze všeho to poslední.

HODNOCENÍ (-11): 

Smrt na útěku je potupná, při vítězném boji slavná.

HODNOCENÍ (-8): 

Smrt, po níž následuje nesmrtelnost, není třeba oplakávat.

HODNOCENÍ (-7): 

Smrti má být dána přednost před porobou a hanebnosti.

HODNOCENÍ (-11): 

Spánek je obraz smrti.

HODNOCENÍ (-7): 

Spousta peněz je hybnou silou války.

HODNOCENÍ (-10): 

Spravedlnost hledí, aby každému bylo dáno, co mu patří.

HODNOCENÍ (-12): 

Starci totiž, kteří jsou klidní a umírnění, kteří nejsou nevrlí a nelaskaví, ti prožívají stáří docela snesitelné, kdežto nevrlost a nelaskavost způsobují nepříjemné potíže v každém věku.

HODNOCENÍ (-11): 

Stáří je pak posledním dějstvím života jako nějakého dramatu, jehož vyčerpávající únavě musíme hledět uniknout, zvláště když k tomu přistoupila omrzelost a přesycení.

HODNOCENÍ (-12): 

Stáří totiž vzbuzuje úctu teprve tehdy, jestliže si udržuje a obohacuje svá práva, nikomu se nepoddává, a jestliže na svými vládne až do posledního dechu.

HODNOCENÍ (-10): 

Stáří… je nutno vzdorovat a jeho vady vyvažovat obezřetností. Proti stáří musíme bojovat jako proti nějaké chorobě.

HODNOCENÍ (-11): 

Sténání se někdy povoluje muži, a to zřídka, kvílení však ani ženě.

HODNOCENÍ (-10): 

Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí.

HODNOCENÍ (-11): 

Takoví jsou lidé, z pravdy uznávají málo, z veřejného mínění mnoho.

HODNOCENÍ (-5): 

Tělesná cvičení a střídmost mohou tedy i ve stáří udržet něco z dřívější tělesné síly a svěžesti.

HODNOCENÍ (-10): 

Tělesná rozkoš uplývá, jen přijde - hned odlétá, a častěji zanechává po sobě důvod k lítosti než ke vzpomínce.

HODNOCENÍ (-6): 

Těžké je mlčet, když cítíš bolest.

HODNOCENÍ (-19): 

Těžko vypovědět, kolik náklonnosti si člověk získá u moudrých vlídností a přívětivostí v hovoru.

HODNOCENÍ (-8): 

V bolesti není nic bolestnějšího než to, potlačuje-li se její projev. Slzy, jež polykáme, jsou mnohem trpčí těch, které proléváme.

HODNOCENÍ (-19): 

V penězích je mocná záštita.

HODNOCENÍ (-9): 

Válku je třeba začínat tak, aby bylo zřejmé, že se neusiluje o nic jiného než o mír.

HODNOCENÍ (-9): 

Ve všech věcech je něco užitečného, třebaže ve skryté podobě.

HODNOCENÍ (-11): 

Vědomí dobře prožitého života a vzpomínka na mnohé dobré činy je nejpříjemnější.

HODNOCENÍ (-5): 

Velcí muži vždy šetřili časem.

HODNOCENÍ (-8): 

Vynikající a skvělý osud vzbuzuje závist.

HODNOCENÍ (-8): 

Za války neplatí zákony.

HODNOCENÍ (-10): 

Žádná moc nesmí platit víc než zákony.

HODNOCENÍ (-10): 

Žádná pevnost není tak pevná, aby ji peníze nezdolaly.

HODNOCENÍ (-9): 

Žádný trest a žádné pokárání nemají být spojeny s ponížením a nemají mířit k užitku toho, kdo trestá nebo kárá, ale k prospěchu republiky.

HODNOCENÍ (-10): 

Zálibo v páchání zla, jak velký půvab máš pro lidi špatné a drzé, kdykoli je trest daleko a nastoupí místo něho volnost!

HODNOCENÍ (-9): 

Zapomínat starých přátelství pro nová je jako vyměňovat plody za květy.

HODNOCENÍ (-6): 

Ze všech staletí bývají uváděny tři až čtyři přátelské dvojice.

HODNOCENÍ (-9): 

Život nemůže být příjemný, není-li součastně čestný.

HODNOCENÍ (-7): 

Život zemřelých je uložen v paměti žijících.

HODNOCENÍ (-11): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.