Jean Jacques Rousseau citáty

Chraňme se hlásat pravdu těm, kdo nejsou s to ji pochopit, neboť by to znamenalo, že chceme nahrazovat pravdu omylem.

HODNOCENÍ (-13): 

Čím více knih, tím méně moudrosti. Čím více souloží, tím méně dětí.

HODNOCENÍ (-10): 

Člověk - občan se rodí, žije a umírá jako otrok; když se narodí, sešněrují ho do povijanu, když zemře, zatlučou ho do rakve; dokud nosí lidskou podobu, věčně je poután nějakými nařízeními.

HODNOCENÍ (-12): 

Člověk je jen tehdy šťasten, dokud není šťasten.

HODNOCENÍ (-11): 

Hlupák, který poroučí, může jako kdokoli jiný zločiny trestat, skutečný státník jim však dokáže předejít.

HODNOCENÍ (-14): 

Jakmile služba obci přestane být hlavní občanskou povinností a jakmile občané slouží raději svou peněženkou, než svou osobou, stát je již blízek zkáze. Mají-li jíti do boje, zaplatí si občané vojsko a zůstanou doma, mají-li jíti do státní rady, jmenují si zástupce a sedí doma. Svou leností a svými penězi nakonec způsobí, že mají  vojáky, kteří vlast zotročí, a zástupce, kteří ji prodají... Jakmile se národ dává zastupovat, přestává být svobodným, přestává existovat.

HODNOCENÍ (-12): 

Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.

HODNOCENÍ (-23): 

Každý chce být šťastný. Aby toho dosáhl, musí především vědět, co vlastně štěstí je.

HODNOCENÍ (-11): 

Lidé říkají, že život je krátký, a já vidím, že dělají všechno pro to, aby krátký byl.

HODNOCENÍ (-13): 

Mnoho žen má dost rozumu mluvit v pravý čas, málokteré však dokáží v pravý čas mlčet.

HODNOCENÍ (-10): 

Možno říci, že vláda dosáhla nejnižšího stupně úpadku, není-li už středem jejího zájmu nic kromě peněz... Vláda musí být vždy hotova obětovat svou vládu pro lid, a nikoliv lid pro vládu.

HODNOCENÍ (-13): 

Muž říká, co ví, žena to, čím by se zalíbila.

HODNOCENÍ (-10): 

Muž vypráví, co ví, žena to, čím by se zalíbila.

HODNOCENÍ (-11): 

Muž vypravuje, co ví, žena to, čím by se zalíbila.

HODNOCENÍ (-11): 

Muži budou vždy tím, čím je udělají ženy.

HODNOCENÍ (-12): 

Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.

HODNOCENÍ (-13): 

Muži budou vždycky tím, co z nich udělaly ženy.

HODNOCENÍ (-13): 

Náboženství nás nutí věřit, že lidé jsou nerovni proto, že tomu chtěl bůh, když vymanil lidi z přírodního stavu hned po jejich stvoření.

HODNOCENÍ (-12): 

Národ se stává slavným teprve tehdy, když se jeho zákonodárství začíná chýlit ke konci.

HODNOCENÍ (-11): 

Nejdéle nežil člověk, který má nejvíc let, ale ten, kdo si svůj život nejvíce procítil.

HODNOCENÍ (-13): 

Nešťastnými a zlými se stáváme jen proto, že zneužíváme svých schopností.

HODNOCENÍ (-13): 

Nikdy nebudu dbát, aby se Emil neporanil... Snášet bolest je první předmět, kterému se má učit a který bude potřebovat nejvíce.

HODNOCENÍ (-7): 

Opravdová láska je vždy skromná, nedomáhá se projevů přízně odvážně, nýbrž si je plaše ukrádá.

HODNOCENÍ (-12): 

Panovník nebo úředník v okamžiku, kdy začne naslouchat svému srdci, stává se zrádcem. Ani svému rozumu nemá příliš důvěřovat; nesmí se řídit žádným jiným pravidlem než veřejným zájmem, tj. zákonem.

HODNOCENÍ (-14): 

Peníze, jež držím, jsou prostředkem svobody. Peníze, jež sháníme, jsou prostředkem zotročení. Proto jsem šetrný a proto nemám potřeb.

HODNOCENÍ (-11): 

Pro obyčejnou ženu je muž vždy mužem. Pro tu však, jejíž srdce miluje, je jediným mužem na světě její milenec.

HODNOCENÍ (-10): 

Protože protikladem každého mylného tvrzení je pravda, počet pravd je stejně nevyčerpatelný jako počet omylů.

HODNOCENÍ (-12): 

Prvním ze všech zákonů je bezpochyby poslouchat zákony. Nejhorším ze všech zlořádů je poslouchat zákony jen zdánlivě, aby se pak mohly ve skutečnosti tím bezpečněji porušovat; tak se brzy stanou nejlepší zákony těmi nejzhoubnějšími.

HODNOCENÍ (-12): 

Smrt je lékem proti bolestem, které si způsobujete.

HODNOCENÍ (-12): 

Soucit nás nutí spěchat bez uvažování na pomoc těm, které vidíme trpět. V přírodním stavu nahrazuje zákony, mravy i ctnost, s tou výhodou, že se nikdo nepokouší neposlechnout jeho sladký hlas.

HODNOCENÍ (-12): 

Stát by na tom byl dokonce někdy lépe, kdyby se nesnažil být bohatý.

HODNOCENÍ (-13): 

Tisíce cest vede k bludu. K pravdě jen jedna.

HODNOCENÍ (-14): 

Všechna zloba pochází ze slabosti. Dítě je zlé jen proto, že je slabé. Učiňte je silným a stane se dobrým. Ten, kdo by mohl vše, nedělal by nic zlého.

HODNOCENÍ (-11): 

Všechno přispívá k tomu, aby člověk, který byl povznesen vládnout jiným, byl zbaven rozumu a smyslu pro spravedlnost.

HODNOCENÍ (-12): 

Žádnou jinou knihu, než svět. Žádné jiné vyučování než fakta.

HODNOCENÍ (-14): 

Zákony se projevují veškerou svou silou jen tam, kde není krajnosti; jsou stejně bezmocné proti pokladům boháče jako proti bídě chudáka. První je obchází, druhý jim uniká; jeden dělá do plachty díru, druhý pod ní proklouzne.

HODNOCENÍ (-13): 

Zařizujeme si budoucnost podle toho, co nám vyhovuje dnes, nevědouce, zdali nám to bude vyhovovat zítra; děláme si o sobě úsudek, jako bychom byli stále stejní, a přitom se každodenně měníme. Kdo ví, zdali budeme milovat, co milujeme, chtít, co chceme ... zdali probíhající změny tělesné nezmění naši duši a zdali nenalezneme své neštěstí právě v tom, co si zařizujeme pro své štěstí?

HODNOCENÍ (-11): 

Žena má víc ducha, muž víc génia. Žena pozoruje, muž rozumuje.

HODNOCENÍ (-14): 

Ženy nejsou stvořeny k běhu. Když prchají, tedy proto, aby byly dostiženy.

HODNOCENÍ (-10): 

Zkaženost lidu a úředníků zachvátí nakonec i vládu, i kdyby byla sebemoudřejší.

HODNOCENÍ (-11): 

Znáte nejjistější prostředek, jak učinit dítě nešťastným? Přivykněte je tomu, aby dosáhlo všeho... Vaše dítě by nemělo dostat nic jen proto, že to chce, nýbrž jen proto, že to potřebuje.

HODNOCENÍ (-10): 

Zpřísňování trestů je jen marným pokusem omezených hlav, terorem si vynutit úctu k zákonům. Přitom je možno pozorovat, že země, v nichž jsou tělesné tresty nejhroznější, jsou zároveň zeměmi, v nichž jsou tyto tresty nejčastější.

HODNOCENÍ (-10): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.